Aktuellt

 

 

Föreningens syfte och mål är att erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva idrott i den omfattning som resurserna tillåter. Utöver vad som framgår i föreningens stadgar skall:

 

  • All verksamhet skall vara drogfri
  • Vi accepterar ingen mobbing, kränkande behandling eller diskriminiering. Eventuella avarter meddelas omgående till någon eller några av styrelseledamöterna. Styrelsen har deltagit i en trestegsutbildning om dessa viktiga frågor för oss att beakta och har vid

styrelsemötet 2/6-2015 antagit följande handlingsplan i sin helhet:

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling för Viksjö Idrottsförening

 

Denna handlingsplan ska ge förtroendevalda , aktiva, föräldrar och ledare vägledning om de upptäcker eller misstänker att mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling förekommer i föreningens verksamhet.

 

Förklaringar av definitioner

 

Mobbad är en person som upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

 

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Det kan var genom glåpord eller nedsättande kommentarer eller andra uttryck typ diverse gester med kroppsdelar. Viktigt att vara uppmärksam på att kränkande behandling även kan förekomma utan att den som är utsatt uttrycker att denne upplever sig kränkt.

 

Diskriminering är när en person behandlas sämre på grund av t.ex kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, sexuell läggning, religiös eller politisk åsikt.

 

 

Så här agerar du om någon beter sig illa.

 

Steg 1: Stoppa beteendet genom att tillrättavisa den som betett sig illa. Diskutera igenom situationen med de som är berörda. Skapa en överenskommelse om hur ni ska gå vidare!

Bestäm tidplan för utvärdering.

 

Steg 2: Utvärdera hur Steg 1 har fungerat

 

Steg 3: Om Steg 1 inte har lett till en fungerande lösning så tar du kontakt med Föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)

 

Oro för att ett barn far illa

Om du känner oro för att ett barn far illa kontaktar du:

Föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)

 

Föreningens ordförande eller den som mottagit anmälan bedömer om ärendet skall tas internt i styrelsen först eller om socialtjänsten skall kontaktas omgående.

 

Telefonnummer till Socialtjänsten för orosanmälan: 073-274 30 82 eller 073-274 30 83.

 

Föreningens ordförande eller den som mottagit ärende ansvarar för att berörda parter informeras.

 

 

 

Aktuellt från styrelsen

 

Medlemskap för 2018: Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2018. Avgiften är 50:-/person eller 100:-/familj inkl barn upp till 18 år.Ange namn och födelseår på de som Ni betalar medlemsavgiften för. Avgiften betalas till vårt bankgiro 421-1066

 

Vi bjuder in till Årsmöte söndag 25 mars kl 1900 i Viksjö Folkets Hus. Välkomna !

 

Vill Du föreslå personer att väljas till styrelse etc ska Du kontakta valberedningen,

Benny Nordlander tel 070 228 76 91 eller Kent Näslund tel 3 12 12 eller 070 581 95 27. Välkommen!

 

 

 

Bordtennis på Folkets Hus flyttas till måndagar från 18.00. Vill Du veta mer kan Du kontakta Börje Forsberg tel 070 267 55 75. Välkommen!

 

Skidresan till Hassela äger i år rum lördag 17 mars. Avresa från Viksjö Folkets Hus kl 0800, beräknad återkomst kl 1700. Avgift för bussen 50:-/person.

Anmälan senast onsdag 15 mars till Henry Visén tel 072 510 46 33, Ola Risberg 070 589 68 08 eller Björn Nordling 072 602 41 70.

 

 

 

Bidrag och Sponsring till Skoterlederna. Lederna kräver stora insatser i arbete, maskiner och drivmedel, bl.a. tvingades vi köpa en ny maskin vintern 2017 då grejerna slits hårt.

 

Vi jagar sponsorer/bidragsgivare till detta. Vill Du bidra med en summa ska Du ta kontakt med Christoffer Dalin tel 073 8429825.

 

Glädjande nog har dom första bidragen börjat komma in i föreningensräkenskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: VIF genom Åke Svedlund